Sme váš spoľahlivý partner

Tím Expertov a Profesionálov

Kontaktujte nás

O nás

Spoločnosť MEGRA, s. r. o. so sídlom v Oravskej Jasenici bola založená v apríli 2004, avšak v oblasti poskytovania colno-deklaračných a špeditérskych služieb ako aj v oblasti dopravy či zasielateľstva, majú naši zamestnanci dlhodobé a bohaté skúsenosti (pôsobia v tejto oblasti od r.1992).

Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí poskytujú uvedené služby, sú odborne na veľmi vysokej úrovni a majú zabezpečené pravidelné školenia v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa poskytovania colno-deklaračných, špeditérskych, zasielateľských a dopravných služieb.

Naša spoločnosť prevádzkuje sieť pracovísk a spolupracuje s množstvom kooperačných partnerov na celom území Slovenska aj mimo v rámci EÚ.

Kontaktujte nás

MEGRA, s. r. o. 029 64
Oravská Jasenica 156

Tel.: 043/5524539
Fax: 043/5524539
E-mail: megra@megra.sk

Ing. Rudolf Melišík
Mobil: 0915 879 971, 0910 930 502

Daniela Graňáková
Mobil: 0907 879 088

Michal Mičuda
Mobil: 0915 872 155

Colné služby

Colné služby

Do Vašej pozornosti dávame naše služby, ktoré sú založené na vysokej kvalite a primeranej cene.

V rámci colných služieb ponúka naša spoločnosť nasledovný komplex služieb:

 • ručenie za colný dlh vo všetkých režimoch podľa colného kódexu
 • spracovanie dovozných/vývozných dokladov T1/T2, JCD, JCDd a pod.
 • podávanie a preberanie colného vyhlásenia, podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie klientov v colnom konaní priamym/nepriamym zastupovaním
 • služby konsignačných a colných skladov
 • colné a daňové poradenstvo
 • colné prejednanie zásielok - na letisku, v prístave a na pošte
 • možnosť prejednávania dovozných, vývozných prípadov formou zjednodušených postupov schválený príjemca SCHP, mieste colné konanie MCK, aj priamo vo Vašich priestoroch, bez prítomnosti pracovníkov CÚ
 • možnosť vyclievať tovar pri dovoze tak, aby klient nemusel platiť DPH okamžite pri dovoze, ale až pri podávaní daňového priznania, v Českej republike (Praha, Břeclav, Ostrava), v Nemecku (Hamburg)
 • ak dovážate tovar z tretích krajín a platíte dovozné clá, môžete mať nárok na colné suspenzie, čo umožňuje výrobcom z EÚ dovážať tovar z tretích krajín, a to bez povinnosti platiť dovozné clá na určité stanovené obdobie
 • INTRASTAT - SK, INTRASTAT - CZ

Ako sme už spomenuli, školenie pracovníkov a aktualizáciu colných náležitostí na základe legislatívnych zmien je z našej strany zabezpečená na vysokej odbornej úrovni. Vývozné a dovozné doklady sú spracovávané pomocou programového vybavenie spoločnosti DAVID PLUS.

Dôveru našich klientov si získavame najmä širokou ponukou nami poskytovaných služieb a samozrejme kvalifikovaným a ústretovým prístupom našich pracovníkov, kedy každého nášho klienta posudzujeme individuálne a na základe jeho potrieb mu poskytneme pre neho najvýhodnejšie služby a zmluvné podmienky.

V oblasti colných služieb spolupracujeme s partnermi vo viacerých štátoch Európy, napr. v Českej republike, v Poľskej republike, v Maďarskej republike, v Nemecku, v Španielsku, v Slovinsku, v Taliansku.

Situácia v EÚ

Situácia v EÚ

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny v zahraničnom obchode. Uplatnením princípu voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie to znamená, že aj tovar obchodného charakteru, ktorý má štatút Spoločenstva, nebude treba predkladať colným orgánom pri jeho prijatí.

Táto zmena má vplyv na zber štatistických údajov o zahraničnom obchode Slovenska. V minulosti zber štatistických údajov zabezpečovali colné úrady a získavali ich z písomných colných vyhlásení podaných na tlačive jednotného colného dokladu (JCD). Po našom vstupe do EU je tomuto procesu podrobený iba tovar, ktorý je dovážaný alebo vyvážaný z krajín, ktoré nie sú členmi EU.

Nakoľko predpisy Európskej únie ukladajú jednotlivým členským štátom vykonávať zber štatistických údajov, aj v Slovenskej republike je zavedený nový systém na tento účel. Tento systém sa volá INTRASTAT – SK. Systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Pracovníci našej spoločnosti sú školení pre prácu v systéme INTRASTAT – SK , ktoré viedli zástupcovia Colnej správy SR, Daňovej správy SR a Štatistického úradu SR.

Vzhľadom na oprávnenie Colnej správy podieľať sa na zbere a kontrole štatistických údajov, dosť veľký dôraz je kladený na kontrolu splnenia vykazovacej povinnosti a na správnosť zaradenia tovaru do nomenklatúry Harmonizovaného systému. Aj tu nastali veľké zmeny, s ktorými sa sú naši pracovníci oboznámení (v systéme TARIK).

Našou úlohou je zoznámiť Vás s jednotlivými skutočnosťami:

 • s intrakomunitárnym, alebo trojstranným obchodom v EU a ich daňovými dôsledkami
 • so základnou charakteristikou systému INTRASTAT – SK
 • so systémom prahov (prah zjednodušenia)
 • čo je predmetom hlásenia INTRASTAT- SK ( napr.: tovary predávané a nakupované, tovary na spracovanie alebo po spracovaní a oprave, tovary dodávané a nakupované bezplatne, tovary v rámci finančného leasingu...)
 • kto je povinný podávať hlásenie
 • kedy vznikne povinnosť podávať hlásenie
 • kedy zanikne povinnosť podávať hlásenie
 • oslobodenia od povinnosti podávať hlásenie
 • zmeny v legislatíve

Veríme, že oceníte naše služby a budeme spolupracovať v tejto oblasti.

Pobočky

Bratislava

Miesto prevádzky:
Horárska 12
815 24 Bratislava

Colnica: PCÚ Bratislava prístav SK526400

Mobil: 0915 872 157, 0905 875 755
E-mail: megrapristav@megra.sk, bratislava@megra.sk
Tel.: 02/58271849
Fax: 02/58271849

Lučenec

Miesto prevádzky:
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec

Colnica: PCÚ Lučenec SK517200

Mobil: 0915 872 156
E-mail: lucenec@megra.sk
Tel.: 047/4330588
Fax: 047/4330588

Ružomberok

Miesto prevádzky:
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok

Colnica: PCÚ Ružomberok SK607700

Mobil: 0905 689 864
E-mail: ruzomberok@megra.sk
Tel.: 044/4321155
Fax: 044/4321155

Trstená

Miesto prevádzky:
Krakovská cesta 24
028 01 Trstená

Colnica: PCÚ Trstená SK607600

Mobil: 0915 814 346
E-mail: trstena@megra.sk
Tel.: 043/5324407
Fax: 043/5324407

Žilina

Miesto prevádzky:
Mojš 182
010 01 Žilina

Colnica: PCÚ Žilina SK606900

Mobil: 0915 872 154, 0905 307 758
E-mail: zilina@megra.sk
Tel.: -
Fax: -

Všetky pobočky poskytujú služby:

 • JCD
 • JCDd
 • T1 T2 T2L
 • CLO
 • I-SK
 • I-CZ
 • EUR1
 • Carnet TIR
 • ZP-SCMP
 • ZP-MCK dovoz
 • ZP-MCK vývoz

*ZP - zjednodušený postup

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.

Akceptovať a zatvoriť
Všetky práva vyhradené 2024 | Megra s.r.o.
Created by JG with